Quang Dat

https://www.kinhtrungbo.com/

25. Kinh Bẫy mồi

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 25. Kinh Bẫy mồi(Nivàpa sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. –“Bạch Thế Tôn”, các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: — Chư …

25. Kinh Bẫy mồi Read More »

26. Kinh Thánh cầu

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 26. Kinh Thánh cầu(Ariyapariyesanà sutta) Tôi nghe như vầy: Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đến Savatthi để khất thực. Có một số đông Tỷ-kheo đến chỗ Tôn giả Ananda ở, sau …

26. Kinh Thánh cầu Read More »

27. Tiểu kinh Dụ dấu chân voi

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 27. Tiểu kinh Dụ dấu chân voi(Cùlahatthipadopama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ Bà-la-môn Janussoni, với một cỗ xe toàn trắng do ngựa cái kéo, vào buổi sáng sớm, ra khỏi thành …

27. Tiểu kinh Dụ dấu chân voi Read More »

28. Ðại kinh Dụ dấu chân voi

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 28. Ðại kinh Dụ dấu chân voi(Mahàhatthipadopama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo: — Này các Hiền giả Tỷ-kheo! — Thưa vâng, Hiền giả. Các …

28. Ðại kinh Dụ dấu chân voi Read More »

29. Ðại kinh Thí dụ Lõi cây

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 29. Ðại kinh Thí dụ Lõi câyMahasaropama-sutta Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), núi Gijjhakuta (Linh Thứu), khi Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa) từ bỏ (Chúng Tăng) ra đi không bao lâu. Ở đây, nhân việc Devadatta, Thế Tôn cho gọi các Tỷ-kheo và dạy như sau: …

29. Ðại kinh Thí dụ Lõi cây Read More »

30. Tiểu kinh Dụ lõi cây

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 30. Tiểu kinh Dụ lõi cây(Cùlasàropama sutta) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Pingalakoccha đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời hỏi thăm, chúc tụng …

30. Tiểu kinh Dụ lõi cây Read More »

31. Tiểu kinh Rừng sừng bò

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 31. Tiểu kinh Rừng sừng bò(Cùlagosinga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Nadika, tại Ginjakavasatha. Lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn giả Nandiya, Tôn giả Kimbila trú tại khu vườn trong rừng Gosinga (rừng Sừng bò) có nhiều cây ta-la. Rồi Thế Tôn, vào buổi …

31. Tiểu kinh Rừng sừng bò Read More »

32. Ðại kinh Rừng sừng bò

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 32. Ðại kinh Rừng sừng bò(Mahàgosinga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng Gosinga có nhiều cây ta-la cùng với một số đông Thượng Tọa đệ tử nổi tiếng như Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) Tôn giả Maha Moggallana (Ðại Mục-kiền-liên), Tôn giả Maha …

32. Ðại kinh Rừng sừng bò Read More »

33. Ðại kinh Người chăn bò

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 33. Ðại kinh Người chăn bò(Mahàgopàlaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này các Tỷ-kheo. — Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp …

33. Ðại kinh Người chăn bò Read More »

34. Tiểu kinh Người chăn bò

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 34. Tiểu kinh Người chăn bò(Cùlagopàlaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các bộ lạc Vajji (Bạt-kỳ) tại Ukkacela, trên bờ sông Hằng. Tại đây Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này các Tỷ-kheo. — Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế …

34. Tiểu kinh Người chăn bò Read More »

Scroll to Top