“Collection of Middle-length Discourses”

152. Kinh Căn tu tập

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 152. Kinh Căn tu tập(Indriyabhàvanà sutta) (Đức Phật thuyết pháp) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Kajangala, tại Mukheluvana. Rồi thanh niên Bà-la-môn…

Continue Reading 152. Kinh Căn tu tập