Tạng Kinh

29. Ðại kinh Thí dụ Lõi cây

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 29. Ðại kinh Thí dụ Lõi câyMahasaropama-sutta Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), núi Gijjhakuta (Linh Thứu), khi Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa) từ bỏ (Chúng Tăng) ra đi không bao lâu. Ở đây, nhân việc Devadatta, Thế Tôn cho gọi các Tỷ-kheo và dạy như sau: …

29. Ðại kinh Thí dụ Lõi cây Read More »

30. Tiểu kinh Dụ lõi cây

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 30. Tiểu kinh Dụ lõi cây(Cùlasàropama sutta) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Pingalakoccha đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời hỏi thăm, chúc tụng …

30. Tiểu kinh Dụ lõi cây Read More »

31. Tiểu kinh Rừng sừng bò

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 31. Tiểu kinh Rừng sừng bò(Cùlagosinga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Nadika, tại Ginjakavasatha. Lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn giả Nandiya, Tôn giả Kimbila trú tại khu vườn trong rừng Gosinga (rừng Sừng bò) có nhiều cây ta-la. Rồi Thế Tôn, vào buổi …

31. Tiểu kinh Rừng sừng bò Read More »

32. Ðại kinh Rừng sừng bò

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 32. Ðại kinh Rừng sừng bò(Mahàgosinga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng Gosinga có nhiều cây ta-la cùng với một số đông Thượng Tọa đệ tử nổi tiếng như Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) Tôn giả Maha Moggallana (Ðại Mục-kiền-liên), Tôn giả Maha …

32. Ðại kinh Rừng sừng bò Read More »

33. Ðại kinh Người chăn bò

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 33. Ðại kinh Người chăn bò(Mahàgopàlaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này các Tỷ-kheo. — Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp …

33. Ðại kinh Người chăn bò Read More »

34. Tiểu kinh Người chăn bò

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 34. Tiểu kinh Người chăn bò(Cùlagopàlaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các bộ lạc Vajji (Bạt-kỳ) tại Ukkacela, trên bờ sông Hằng. Tại đây Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này các Tỷ-kheo. — Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế …

34. Tiểu kinh Người chăn bò Read More »

37. Tiểu kinh Ðoạn tận ái

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 37. Tiểu kinh Ðoạn tận ái(Cùlatanhàsankhaya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Ðông Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatu). Rồi Thiên chủ Sakka đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Thiên chủ Sakka …

37. Tiểu kinh Ðoạn tận ái Read More »

38. Ðại kinh Ðoạn tận ái

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 38. Ðại kinh Ðoạn tận ái(Mahàtanhàsankhaya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo tên là Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo như tôi hiểu …

38. Ðại kinh Ðoạn tận ái Read More »

Scroll to Top