Kinh Trung Bộ – Kinh Tư Lượng

Tiến sĩ Giảng sư Thích Giác Hoàng giảng giải về bài kinh Trung bộ số 15 – Kinh Tư Lượng

Đọc nội dung bài kinh tại Kinh Tư Lượng.

Thich Quang Dat

https://www.kinhtrungbo.com/

Phản hồi