87. Kinh Ái sanh

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 87. Kinh Ái sanh(Piyajàtika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp cô độc). Lúc…

Continue Reading 87. Kinh Ái sanh

88. Kinh Bàhitika

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 88. Kinh Bàhitika(Bàhitika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp cô độc). Rồi Tôn giả…

Continue Reading 88. Kinh Bàhitika

90. Kinh Kannakatthala

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 90. Kinh Kannakatthala(Kannakatthala sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Ujunna, gần vườn Lộc Uyển ở Kannakatthala. Lúc bấy giờ vua Pasenadi…

Continue Reading 90. Kinh Kannakatthala

92. Kinh Sela

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 92. Kinh Sela(Sela sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở Anguttarapa cùng với đại chúng Tỷ-kheo một ngàn hai trăm năm…

Continue Reading 92. Kinh Sela

93. Kinh Assalàyana

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 93. Kinh Assalàyana(Assalàyana sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy…

Continue Reading 93. Kinh Assalàyana

94. Kinh Ghotamukha

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 94. Kinh Ghotamukha(Ghotamukha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Udena trú ở Baranasi (Ba-la-nại), tại rừng xoài Khemiya. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Ghotamukha…

Continue Reading 94. Kinh Ghotamukha

95. Kinh Cankì

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 95. Kinh Cankì(Cankì sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo, và đi đến một…

Continue Reading 95. Kinh Cankì

96. Kinh Esukàrì

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 96. Kinh Esukàrì(Esukàrì sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá Vệ), rừng Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp…

Continue Reading 96. Kinh Esukàrì