97. Kinh Dhànanjàni

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 97. Kinh Dhànanjàni(Dhànanjàni sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc).…

Continue Reading 97. Kinh Dhànanjàni

98. Kinh Vàsettha

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 98. Kinh Vàsettha(Vàsettha sutta) (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Icchanankala (Y-xa-năng -gia-la), tại khu rừng…

Continue Reading 98. Kinh Vàsettha

99. Kinh Subha

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 99. Kinh Subha(Subha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc…

Continue Reading 99. Kinh Subha

105. Kinh Thiện tinh

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 105. Kinh Thiện tinh(Sunakkhatta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở Ðại Lâm, tại Trùng Các giảng đường (Kutagarasala).…

Continue Reading 105. Kinh Thiện tinh