120. Kinh Hành sanh

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 120. Kinh Hành sanh(Sankhàrupapatti sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp…

Continue Reading 120. Kinh Hành sanh

121. Kinh Tiểu không

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 121. Kinh Tiểu không(Cùlasunnata sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Pubbarama (Ðông Viên), lâu đài của Migaramatu (Lộc…

Continue Reading 121. Kinh Tiểu không

122. Kinh Ðại không

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 122. Kinh Ðại không(Mahàsunnata sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú giữa các dòng họ Sakka (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở tu viện…

Continue Reading 122. Kinh Ðại không

126. Kinh Phù-di

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 126. Kinh Phù-di(Bhùmija sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi…

Continue Reading 126. Kinh Phù-di