129. Kinh Hiền Ngu

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 129. Kinh Hiền Ngu(Bàlapandita sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà viên), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô…

Continue Reading 129. Kinh Hiền Ngu

130. Kinh Thiên sứ

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 130. Kinh Thiên sứ(Devadùta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà viên), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô…

Continue Reading 130. Kinh Thiên sứ