139. Kinh Vô tránh phân biệt

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 139. Kinh Vô tránh phân biệt(Aranavibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. — “Bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. …

139. Kinh Vô tránh phân biệt Read More »

141. Kinh Phân biệt về Sự thật

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 141. Kinh Phân biệt về Sự thật(Saccavibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Baranasi (Ba la nại), Isipatana (chỗ chư Tiên đọa), tại Migadaya (Lộc Uyển). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. — “Bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. …

141. Kinh Phân biệt về Sự thật Read More »

142. Kinh Phân biệt cúng dường

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 142. Kinh Phân biệt cúng dường(Dakkhinàvibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka (Thích-Ca), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), tại tinh xá Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Mahapajapati Gotami (Củ đàm Nữ Ma-ha-ba-xà-bà-đề), đem theo một cặp y mới, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, …

142. Kinh Phân biệt cúng dường Read More »

143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc(Anàthapindikovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana, (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, cư sĩ Cấp Cô Ðộc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi cư sĩ Cấp Cô …

143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc Read More »

144. Kinh Giáo giới Channa

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 144. Kinh Giáo giới Channa(Channovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc-lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta (Xá lợi phất), Tôn giả Mahacunda (Ðại Chu-na) và Tôn giả Channa (Xiển-đà) cùng trú ở Gijjhakuta (Linh Thứu). …

144. Kinh Giáo giới Channa Read More »

145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na(Punnovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Tôn giả Punna (Phú-lâu-na), vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ …

145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na Read More »

146. Kinh Giáo giới Nandaka

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 146. Kinh Giáo giới Nandaka(Nandakovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Mahapajapati Gotami cùng với khoảng năm trăm Tỷ-kheo-ni đi đến bên Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng …

146. Kinh Giáo giới Nandaka Read More »

Scroll to Top