147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la(Cùlaràhulovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm) tại tinh xá ông Anathapindika. Rồi Thế Tôn trong khi nhàn tịnh độc cư, khởi lên tư niệm sau đây: “Ðã thuần thục là những pháp đã đưa đến giải …

147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la Read More »

148. Kinh Sáu sáu

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 148. Kinh Sáu sáu(Chachakka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm) tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. — “Thưa vâng, Bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. …

148. Kinh Sáu sáu Read More »

149. Ðại kinh Sáu xứ

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 149. Ðại kinh Sáu xứ(Mahàsalàyatanika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”, — “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. …

149. Ðại kinh Sáu xứ Read More »

150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda(Nagaravindeyya sutta) Như vầy tôi nghe. Môt thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo và đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Nagaravinda. Các Bà-la-môn gia chủ ở Nagaravinda được nghe như sau: “Sa-môn Gotama …

150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda Read More »

151. Kinh Khất thực thanh tịnh

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 151. Kinh Khất thực thanh tịnh(Pindapàtapàrisuddhi sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Rồi Tôn giả Sariputta vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ …

151. Kinh Khất thực thanh tịnh Read More »

Scroll to Top