47. Kinh Tư sát

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 47. Kinh Tư sát(Vìmamsaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá của Ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở…

Đọc tiếp 47. Kinh Tư sát

48. Kinh Kosambiya

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 48. Kinh Kosambiya(Kosambiya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại tịnh xá Ghosita. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ở Kosambi sống…

Đọc tiếp 48. Kinh Kosambiya

50. Kinh Hàng ma

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 50. Kinh Hàng ma(Màratajjanìya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Maha Moggallana trú giữa dân chúng Bhagga, tại Sumsumaragira, rừng Bhessakalavana, vườn Lộc…

Đọc tiếp 50. Kinh Hàng ma

51. Kinh Kandaraka

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 51. Kinh Kandaraka(Kandaraka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ Gaggara cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa,…

Đọc tiếp 51. Kinh Kandaraka

52. Kinh Bát thành

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 52. Kinh Bát thành(Atthakanàgara sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Ananda trú ở Vesali (Tỳ-xá-ly), tại Beluvagàmaka (ấp Trúc Lâm). Lúc bấy giờ…

Đọc tiếp 52. Kinh Bát thành

53. Kinh Hữu học

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 53. Kinh Hữu học(Sekha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn sống giữa các Sakya (Thích-ca), thành Kapilavatthu, tại tinh xá Nigrodha. Lúc bấy…

Đọc tiếp 53. Kinh Hữu học

54. Kinh Potaliya

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 54. Kinh Potaliya(Potaliya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Anguttarapa. Apana là một thị trấn của Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi…

Đọc tiếp 54. Kinh Potaliya

55. Kinh Jìvaka

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 55. Kinh Jìvaka(Jìvaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại rừng xoài của Jivaka Komarabhacca. Rồi Jivaka Komarabhacca…

Đọc tiếp 55. Kinh Jìvaka

56. Kinh Ưu-ba-ly

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 56. Kinh Ưu-ba-ly(Upàli sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalanda, trong rừng Pavarikamba. Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta trú tại Nalanda…

Đọc tiếp 56. Kinh Ưu-ba-ly