50. Kinh Hàng ma

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 50. Kinh Hàng ma(Màratajjanìya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Maha Moggallana trú giữa dân chúng Bhagga, tại Sumsumaragira, rừng Bhessakalavana, vườn Lộc…

Continue Reading 50. Kinh Hàng ma

52. Kinh Bát thành

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 52. Kinh Bát thành(Atthakanàgara sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Ananda trú ở Vesali (Tỳ-xá-ly), tại Beluvagàmaka (ấp Trúc Lâm). Lúc bấy giờ…

Continue Reading 52. Kinh Bát thành

54. Kinh Potaliya

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 54. Kinh Potaliya(Potaliya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Anguttarapa. Apana là một thị trấn của Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi…

Continue Reading 54. Kinh Potaliya

55. Kinh Jìvaka

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 55. Kinh Jìvaka(Jìvaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại rừng xoài của Jivaka Komarabhacca. Rồi Jivaka Komarabhacca…

Continue Reading 55. Kinh Jìvaka

56. Kinh Ưu-ba-ly

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 56. Kinh Ưu-ba-ly(Upàli sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalanda, trong rừng Pavarikamba. Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta trú tại Nalanda…

Continue Reading 56. Kinh Ưu-ba-ly