65. Kinh Bhaddàli

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 65. Kinh Bhaddàli(Bhaddàli sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế…

Đọc tiếp 65. Kinh Bhaddàli