67. Kinh Càtumà

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 67. Kinh Càtumà(Càtumà sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Catuma trong rừng cây Kha-lưu-lạc (Myrobalan). Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm…

Continue Reading 67. Kinh Càtumà

68. Kinh Nalakapàna

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 68. Kinh Nalakapàna(Nalakapàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala (Câu-tát-la) tại Nalakapana, rừng cây Palasa. Lúc bấy giờ…

Continue Reading 68. Kinh Nalakapàna

69. Kinh Gulisàni

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 69. Kinh Gulisàni(Gulisàni sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc).…

Continue Reading 69. Kinh Gulisàni

76. Kinh Sandaka

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 76. Kinh Sandaka(Sandaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi (Kiều-thưởng-di), tại tu viện Ghosita (Cù-sư-la). Lúc bấy giờ, du sĩ…

Continue Reading 76. Kinh Sandaka