77. Ðại kinh Sakuludàyi

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 77. Ðại kinh Sakuludàyi(Mahàsakuludàyin sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng…

Continue Reading 77. Ðại kinh Sakuludàyi

78. Kinh Samanamandikà

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 78. Kinh Samanamandikà(Samanamandikàputta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ Viên), tại tinh xá Anathapindika (Cấp Cô Ðộc).…

Continue Reading 78. Kinh Samanamandikà

80. Kinh Vekhanassa

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 80. Kinh Vekhanassa(Vekhanassa sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ) , Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tịnh xá ông Anathapinka (Cấp Cô…

Continue Reading 80. Kinh Vekhanassa

83. Kinh Makhàdeva

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 83. Kinh Makhàdeva(Makhàdeva sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Mithila (Di-tát-la), tại rừng Makhadevamba. Rồi Thế Tôn mỉm cười khi đến…

Continue Reading 83. Kinh Makhàdeva

84. Kinh Madhurà

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 84. Kinh Madhurà(Madhurà sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Mahakaccana (Ðại Ca-chiên-diên) trú ở Madhura, tại rừng Gunda. Vua Madhura Avantiputta được nghe…

Continue Reading 84. Kinh Madhurà

86. Kinh Angulimàla

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 86. Kinh Angulimàla(Angulimàla sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, ở tinh xá ông Anthapindika (Cấp cô độc). Lúc bấy…

Continue Reading 86. Kinh Angulimàla