80. Kinh Vekhanassa

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 80. Kinh Vekhanassa(Vekhanassa sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ) , Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tịnh xá ông Anathapinka (Cấp Cô…

Continue Reading 80. Kinh Vekhanassa